Contact Us

  • Address:
    Vyavsay Shikshan Prashikshan Mandal Plot No-49/1(2),Sr.No.448/2,Mohan Nagar, Near Sambhaji Nagar Stop, Sambhaji Nagar, Jalgaon
  • Email:
    vocationalboard@gmail.com
    vetboffice@gmail.com